Heureuy Bandung

Saha penemu…?

Si Itok keur ngapalkeun, “Penemu gravitasi Isaac Newton, penemu kekekalan energi Einstein, penemu….,” reg manehna eureun, ngahuleng. Pok nyarita ka si Kabayan Bapana, “Pa, ari penemu kecap ‘Anjing’ anu sok diucapkeun ka jelema, saha nya Pa?”
Si Kabayan ukur molohok bari ngahuleng euleugeug jiga soang ningali Mayangsari dibuligir. ( Oeyoel)

—————-

Reumatik

“Kaserang rematik jigana mah Ki, sampean Aki anu kenca teh,” ceuk saurang dokter ka saurang pasena anu geus aki-aki.
“Rematik teh panyakit nanahaon atuh Dok ?” ceuk si Aki malik nanya.
“Rematik teh salah sahiji panyakit anu nyerang sendi, Ki. Ari anu ngalantaranakeunana tiasa bae kumargi Aki tos sepuh….”
Si Aki gancang motong omongan dokter, “Ah ulah sok ngabobodo kitu. Abong kena ka aki-aki. Geuning suku aki anu katuhu teu karasa nyeri, padahal umurna mah apanan sarua jeung nu kenca?” (Oeyoel)

———–

Si Itok Ulangan.

Murid-murid keur ngariluan ulangan. Kulantaran si Itok mah tara diajar, manehna teu bisaeun ngajawab soal-soal ulanganana. Kapaksa manehna niron ti si Otong batur sabangkuna. Jawabanana persis pisan jeung jawaban si Otong, kajaba hiji soal. Kulantaran si otong teu bisaeun ngajawab, manehna ngeusianana ku tulisan,”henteu bisa”. Kulantaran niron tea, si Itok ge sarua nulis, tapi rada beda. Dina jawaban eta soal manehna nulis, “Komo deui uing.” (Oeyoel)
————

Kalapa…

“Cik, Itok, jieun kalimah anu make kecap ‘kalapa’!” ceuk Pa guru ka si Itok.
Si Itok gancang ngajawab,”Rahayat Indonesia masih keneh loba anu kalaparan!” (Oeyoel)

———-

Embung eleh

Di hiji tempat, keur aya dialog ti sababaraha nagara, ngeunaan perikanan.
“Di nagara kuring mah teu perlu tambak, atawa peternakan ikan. Lamun hayang lauk, tinggal indit ka walungan, mawa sair. Dua atawa tilu kali nyair oge pasti bakal meunang lauk,” ceuk urang Jepang bari agul.
“Ah can sabaraha atuh ari ukur kitu mah. Di nagara kuring mah teu kudu dua tilu kali nyair, sakali nyair ge lauk bakal beunang,” ceuk urang Korea.
“Eh Tuan-tuan, eta oge masih can sabaraha. Di nagara kuring mah teu kudu make sair. Cukup make gayung, sakali nyiuk pasti meunang lauk 2 siki bae mah,” ceuk urang Cina.
Urang Indonesia anu cicing bae embung eleh, pok manehna nyarita,”Yeuh… bapa-bapa, ente can pernah ka Indonesia nya ? Yeuh, di nagara kuring mah, di unggal walungan, rek ngala cai saember oge hararese lantaran kudu nyingkah-nyingkahkeun heula laukna, kakara caina bisa di siuk.” ( Oeyoel)
———-

Embung eleh

Saurang Amerika keur ngabohong, “Usum salju di nagara kuring kacida tirisna. Tepikeun ka kudu masang alat pemanas dina awak sapi supaya maranehna henteu ngahasilkeun es krim. ”
Urang Timur Tengah anu keur diajakan ngobrolna embung eleh, “Ah, enteng atuh eta mah. Yeuh, usum panas di nagri kuring mah kacida panasna. Nepikeun ka kudu masang AC dina kandang hayam supaya hayam bikangna henteu ngalurkeun endog kulubna! ” (Oeyeol)
———-

Hag siah….

Dua penjahat keur ngali hiji kuburan Cina, maksudna rek ngala huntu Emasna. Basa kuburan geus beres dikali, anu saurang turun, ari anu saurang deui nungguan di luhureun kuburan bari ngawaskeun sabudeureun kuburan bisi aya anu nganyahoankeun kalakuanana.
Penjahat anu dihandap tea geus hasil nyalangapkeun si mayit, terus huntu Emas dilaan make tang. Sanggeus beunang, lung si huntu Emas teh di alungkeun ka luhur, ka babaturanana anu nungguan di luhur kuburan tea.
Barang si huntu emas tea geus kasanggap ku penjahat anu di luhur, gorowok teh si mayit ngagorowok, “Kade euy, huntu luhur dipiceuna kudu kahandap.” ( Oeyoel)

—————-

Gigi hiji

Si Encim kakara meuli motor anyar. Dicobaan jeung babaturanana. Anu matak keuheul keur babaturanana, ti mimiti indit nepi ka harita, si Encim henteu ngoper gigi, tepikeun ka sora motor geus ngaheong siga helikopter.
“Cim, montong dina gigi hiji bae atuh euy! pindahkeun gigina”
Si Encim ngajawab, “Lah, lahuta teuing atuh. Apan gigi hiji ge can beak”. (Oeyoel)
———————

Calon tentara

“Teu bisa atuh Pa, jalema jiga kuring ngilu wajib militer” ceuk saurang pemuda anu embungeun ngilu wamil.
“Naha?” ceuk perwira nu ngarekrutna.
“Apan suku kuring mah jangkung sabeulah”
“Oh, keun bae teu nanaon. Da engke ge di medan tempur taneuhna henteu rata” ceuk si perwira kalem. (Oeyoel)
—————————–

Manuk Pencipta lagu

“Sabaraha mang manuk ieu hargana ?” ceuk saurang lalaki ka tukang manuk.
“Tah anu keur nyanyi mah hargana sajuta. Lamun itu tuh, anu cicing bae, eta mah dua juta” bari nunjuk manuk anu ngahiul bae dina kurung.
“Har, naha bet mahal keneh anu cicing bae geuning Mang ?”
“His, pan eta anu nyiptakeun laguna” (Oeyoel)
———————–

Monyet hebring euy…

Hiji mangsa keur panas poe, saurang tukang dudukuy reureuh dihandapaeun tangkal kai. Ku ngareunahna ngareureuhkeun kacape bari ditiupan angin, antukna reup manehna sare.
Basa manehna hudang, kacida reuwasna. Dudukuy daganganana geus euweuh, tinggal anu dipakena wungkul. Barang manehna tanggah, sing horeng dudukuy teh geus nyampak keur diparake ku monyet. Leng manehna mikir. Ras inget kana papatah akina baheula anu kungsi ngalaman kajadian sarupa kitu.
Atuh der bae manehna ngagaroan sirahna, enyaan si monyet ge narurutan ngagaroan huluna. Geus kitu terus manehna nyuplak dudukuyna api api dipake ngageberan awakna, sarua si monyet ge nurutan manehna. Panungtungan, manehna muragkeun eta dudukuy kana taneuh, maksudna sangkan si monyet ge narurutan muragkeun dudukuyna. Ngan aneh, si monyet teh teu daekeun nurutan kitu mah.
Sabot kitu, hiji monyet anu panggedena ngorondang turun, ceg nyokot dudukuy anu dipuragkeun ku tukang dudukuy tadi bari pok nyarita, “Ceuk aki uing ge anu panungtungan mah tong diturutan cenah……” (Oeyoel)

———————–

Dasar Yahudi..

Dina hiji perjalanan pesawat terbang internasional ujug-ujug aya gangguan mesin. Sanggeus dipariksa ku teknisi, nya kanyahoan, yen pesawat teh leuwih teuing muatan tiluan. Kulantaran eta, Pilot gancang ngumumkeun ka penumpang pesawat, “Demi kasalametan sadaya penumpang, sim kuring menta sangkan tilu urang penumpang terjun ka luar.”
Beres ngomong kitu, saurang Amerika langsung luncat tina pesawat bari ngagorowok, ” Hidup Amerika “, cenah.
Urang Perancis oge embung eleh, gajleng manehna luncat nurutan urang Amerika bari sarua naggorowok , ” Hidup Perancis “.
Panungtungan giliran urang Yahudi anu ngagorowok tarik, ” Hidup Yahudi “, cenah bari ngajongklokeun saurang warga Palestina kaluar pesawat, dasar kalakuan Yahudi, mindeng teuing ngagejos ti tukang.(Oeyoel)
———————–

Keluarga sibuk

“Dupi Bapa na aya kitu ?” ceuk sora dina telepon. Saurang budak anu narima eta telepon ngajawab bari haharewosan.
“Aya, tapi nuju sibuk” pokna.
“Ari Ibu ?”
“Sami, mamah ge nuju sibuk” ceuk budak bari angger ngaharewos.
“Saha deui atuh anu aya didinya ?”
“Aya, teteh, pedah sami deuih nuju sibuk” angger ngaharewos.
Anu nelepon panasaraneun, “Naha nuju saribuk naon atuh neng ?”
“Ih, apanan nuju ameng ucing sumput sareng Neneng”. (Oeyoel)
——————–

Ngaran ucing

Hiji mangsa si Tomi ulin ka imah babaturanana, kaparengan ningal ucing babaturanana.
“Alus euy ucing teh, dingaranan saha ?” ceuk manehna naya.
“Hade ngaranana ge atuh,” ceuk babaturanana, “Puspita Sari Endah Dwi Setiyarini Pungkiwati.”
“Haaah ? panjang-panjang teuing euy…na kumaha ngageroanana?
“His, gampang atuh, cukup ‘Pus’ bae!” (Oeyoel)
—————

Budak cerdas

“Cik Amin, ari suku hayam sabaraha hiji ?” ceuk saurang Guru ka si Amin muridna.
“Ah, Bapa mah, nya puguh bae dua atuh Pa” tembalna.
“Heueuh bener. Tah kumaha lamun hayamna sagede gajah Itok ?”
Si itok giak ngajawab,”Nya puguh bae opat atuh Pa!”
“Heueuh belegug da sia mah! Ayeuna bagean ilaing Udin! Tina bahan naon ban dijieuna?” ceuk Pa guru deui ka si Udin.
“Kantenan bae tina karet Pa!”
“Heueuh hade! Ayeuna maneheun deui Itok, naon sababna rupana ban make hideung ?”
“Sabab lamun coklat mah bakal beak ku budak Bapa….” ceuk Si Itok bari nyerengeh.
“Teu nanaon siah Itok, da bongan silaing mah anak Kabayan. Tapi naha make henteu bodas sok ?”
Si Itok nyerengeh deui, “Lamun bodas mah bisa pahili sareng kopeah Aki Haji mitoha Bapa atuh, Pa,” pokna. (Oeyoel)
———————-

Panyakit kronis

“Kasawat naon kitu putra teh, da katingalna mah sehat?” ceuk saurang dokter ka saurang Ibu anu mawa anakna.
“Leres sehat Dok ari awakna mah. Mung saleresna mah pun anak teh kaserang panyawat bahaya, malihan mah nular. Sim kuring sareng pun lanceuk ge katularan.”
“Na kasawat naon?”
“Eta Dok, tiap nyarios, unggal kalimah sok ditungtungan ku kecap anjing….tah kitu Anjing!”
“Na atuh bet kitu anjing!???” ceuk dokter molotot.(Oeyoel)
————————

Ongkos pulangan

“Stop…kiri didieu pir,” ceuk saurang penumpang ibu-ibu bari mawa payung. Reg mobil eureun. Jut si Ibu turun bari mikeun ongkos ka hareup, da angkotna teu make kenek.
“Duh kirang lima ratus Bu angsulna. Kumaha nya ?” ceuk supir.
“Teu nanaon!…kurangna mah kana kaca spionkeun bae lah,” Pokna bari habek…neunggeul kaca spion ku gagang payungna. (Oeyoel)
——————————–

Pejuang

“Mamah, Neneng tadi papendak sareng pejuang !!.
Ngagandong bambu runcing mani ageung,” ceuk saurang budak ka indungna.
“Ka Neneng naros?” ceuk indungna.
“Muhun. Saurna teh, Neng bade meser lahang?” (Oeyoel)
—————————

Narapidana

Dua narapidana keur ngobrol di jero sel tahan
“Urang mah dipenjara teh dua puluh taun euy. Ari maneh sabaraha taun ?”
“Urang mah ngan lima belas taun.”
“Mun kitu mah atuh, maneh kudu sare deukeut panto, sabab maneh anu bakal kaluar tiheula.” (Oeyoel)
———————–

Nu maca pasti lieur..

Si Juned ngahuleng saeneng-eneng dihareupeun rohangan anu dina pantona aya tulisan : “SELAIN WANITA DILARANG MASUK, KECUALI PRIA” (Oeyoel)
——————————————

Rek Kudeta

“Jigana moal hasil euy urang ngalakukeun kudeta teh,” ceuk saurang pemberontak ka babaturanana.
“Eh, ulah sok pesimis kitu!” ceuk baturna, “Kuring sorangan mah yakin pisan, urang bakal gagal…” (Oeyoel)
——————————————

Pancasila

“Anu pangheulana macakeun Pancasila, meunang balik ti heula,” ceuk saurang guru ka murid-muridna. Telenyeng teh si Itok ka hareup bari langsung ngagorolang macakeun Pancasila, “Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa, dua…..tepi ka lima eweuh perobahan!” (Oeyoel)

Teu jadi maot

Aki : “Geus dibejakeun ka Ustad, yen Aki geus cageur?”
Incu : “Atos Ki!”
Aki : “Kumaha ngabejakeunana ?”
Incu : “Pa Ustad, tahlilan teh teu cios…” (Oeyoel)

——————–

Jajaluk meunang sial

Di hareupeun hiji warung sisi jalan, aya beus eureun. Penumpangna kabeh tarururn, ngadon dalahar, kajaba saurang Cina anu ngadon sare tibra naker.
Keur kitu aya anu jajaluk lolong asup ka jero beus bari ngasongkeun leungeuna. “Pasihan Gan…! Pasihan Gan…!” pokna.
Pas dina jok Cina keur sare, nu jajaluk eureun, leungeuna diasupkeun kana sela-sela jok, meneran pisan kana sungut Cina anu keur calangap. Atuh puguh bae si Cina teh ngagurinjal bari sungutna cakep, ngegel leungeun nu jajaluk.
Bari kekeremean bakat ku nyeri digegel, nu jajaluk ngaleos bari kukulutus, “Cik atuh ari moal mere mah montong ngegel!” cenah. (Oeyoel)
————————-

Kamar sajabina

Saurang pamuda mesen kamar hotel make e-mail anu eusina kieu, “Sim kuring hoyong disayagikeun kamar caket kolam renang, aya akses internet, salon, toilet, sareng sajabina.”
Waktu eta pamuda datang ka eta hotel, manehna reuwas kacida sabab di eta kamar anu dipesen tea kasampak hiji awewe geulis. Eta awewe maturan meresan babawaan bari katenjona kawas rek terus ngilu maturan.
“Ke, dupi anjeun saha ?” pamuda nanya.
“Oh, abdi teh ‘sareng sajabina’ tea!” (oeyoel)

————————

Singkatan Gasibu

Saurang bapa-bapa ti kampung, ulin ka Gasibu. Manehna teu nyahoeun naon ari singgetan Gasibu. Lantaran panasaran hayang nyaho, terus nyampeukeun saurang pamuda, katingalina mah keur mabok.
“Sanes Jang, ari Gasibu teh singgetan tina naon nya ?” ceuk bapa-bapa.
“Gapangan Sipak Bula mang,” ceuk eta pamuda bari ngaleos. (Oeyoel)
———————

Pa Hili jeung Pa Liron

Urang Jakarta milu juma’ahan di hiji lembur. Waktu bubaran, sendalna leungit sabeulah. Atuh manehna kokotetengan bari ambek-ambekan.
“Pahili panginten Pa!” ceuk barudak.
“Sumuhun Paliron rupina!” ceuk nu sejen ngilu ngomong.
“Iyah, pasti orang jahat itu Pa Hili dengan pa Liron!” tembalna semu ambek. (Oeyoel)

—————————

Tarucing

Kardun : “Bed, manuk naon anu jangjang jeung matana dina suku?”
Ubed : “Teuing atuh… manuk naon nya!?”
Kardun : “Goblog sia mah embung mikir! Nya manuk katincak atuh !!!” (Oeyoel)

—————————

Manuk istimewa

Isuk-isuk keneh di Bandung aya tukang sayur teu kuateun nahan podol, eh… manehna ngadon modol di darat dina jukut di hiji buruan gedong, barang tas dicalana deui (bari jeung teu ngisang/cecewok) katenjoeun ku pulisi anu keur patroli, tukang sayur teh rikat, buru-buru manehna nutupan podolna ku dudukuyna, si pulisi curiga terus nanya.
Pulisi : “Keur naon maneh isuk-isuk ngajedog di buruan batur ?”
Tukang sayur : “Ieu Pa, abdi kenging manuk sae pisan !”
Pulisi : “Mana manukna euy ?”
Tukang sayur : “Ieu Pa, di handapeun dudukuy abdi.”
Pulisi : “Cing buka dudukuyna aing hayang ningali jiga kumaha manukna?”
Tukang sayur : “Entong atuh.. Pa, engke leupas manukna.”
Pulisi : “Aeh.. enya nya, kumaha atuh carana euy?”
Tukang sayur : “Kieu atuh Pa, antosan heula Bapa di dieu, abdi bade nambut kurunganana ka rerencangan abdi anu rorompokna di pengkereun gedong ieu.”
Pulisi : “Enya cig ka ditu burukeun !”
Si pulisi aya kana satengah jam mah nungguan tukang sayur nu teu nonghol deui, manehna kesel, pok teh hatena ngagerentes kieu : “Ah.. siah ku aing rek dicokot manukna.. naon kudu nungguan tukang sayur mah bisi kaburu paeh manukna.. “ terus we leungeun katuhuna ngarayap asup kana handapeun dudukuy… manehna ngaregog heran.. naha geuning manuk teh bet beye… barang ku manehna dibuka… pelenghir teh kaambeu bau duren pacampur jengkol, tarasi, cangkudu jeung nasi rames Suharti… eta mah manehna spontan ngagorowok “Si Anjing… !!! Dipodaran siah ku aing…!!!” (Oeyoel)

JEGER

Dina hiji poe aya dua urang jeger (jelema gering?) keur silih haok deukeut-deukeut kana galungan. Maranehna cenah parebut lahan “basah” nu aya di wewengkon pasar di Bandung. Jeger 1 katenjo beungeutna beureum euceuy pinuh ku kaambek bari ngacung-ngacung bedok cibatu. Jeger 2 teu eleh legeg hohoak bari mamawa  clurit.

” Ieu bedok aing, ari sia boga naon?” Jeger 1 nanya bari lajag-lejeg.

” Aing boga clurit karek beunang ngasah..!!..sok rek naon sia?” cek Jeger 2 bari ngacungkeun cluritna.

Jeger 1;” Tukeur tambah siah jeung aing..”

Jeger 2;” Sokk.siah! wani sabaraha?”

Kehed teh ari sugan enya rek galungan, singhoreng rek tukeur tambah bedok jeung clurit…hak..hak..hakkk!!!


SALAH NASIB

Kocapkeun di hiji nagara manaboa aya kajadian nu teu dipiharep. Aya hiji jalma keur meuntas jalan katabrak ku motor nepi ka eta jalma tiwas saharita keneh. Puguh we pihak kulawargana nungtut ka nu naek motor. Manehna ngadu ka Raja menta kaadilan.

” Gusti, abdi nyuhunkeun kaadilan. Teu tarima kulawarga abdi tiwas ditabrak motor ku ieu jalma. Jalma ieu kudu dihukum”.

Harita keneh raja mariksa jalma nu naek motor nu geus ngabalukarkeun tiwasna jalma lian.

” Anjeun  salah geus nabrak. Mangka anjeun kudu dihukum gantung!” cek raja ka nu nabrak.

” Punten Gusti, abdi teu rumaos salah da teu ngahaja nabrak. Nu salah mah awewe geulis nu make rok pungsat ngajanteng sisi jalan. Manehna parantos ngaganggu konsentrasi abdi,” cek eta jalma  mere alesan. Sakedapan raja ngahuleng.

” Mun bener kitu kajadianan, anjeun  teu salah, nu salah mah awewe nu make rok pungsat”. Tuluy Raja nitah ka bawahanana pikeun neangan eta awewe. Teu lila eta awewe teh geus aya hareupeun Raja.

” Anjeun geus ngalakukeun kasalahan gede make rok mini nu ngabalukarkeun jalma tiwas katabrak motor. Anjeun kudu dihukum gantung!” Cek raja bari sewot.

” Punten Gusti Raja, abdi teu nampi lepat. Abdi nganggo rok mini sanes kahoyong abdi. Tukang jait nu lepat motong na. Abdi kapaksa nganggo rok mini margi teu gaduh deui acuk.” Cek eta awewe geulis embung disalahkeun. Raja ngahuleng deui….

” Mun kitu anjeun teu salah. Nu salah tukang jait.” Tuluy Raja nitah ka bawahanana pikeun neang tukang jait. Teu lila tukang jait nu pangawakanana jangkung gede teh geus aya haeupeun raja.

” Anjeun salah geus nyieun rok ieu awewe pungsat teuing. Anjeun kudu dihukum gantung!”. Raja nitah ka logojo (algojo) pikeun ngahukum gantung. Tukang jait teu bisa kukumaha da rumasa salah. Manehna dibarengkos rek dihukuman.

Teu lila logojo datang deui ngahadep raja.

” Kumaha hei… algojo! Geus dilaksanakeun hukuman teh?”

” Punten Gusti Raja, tukang jait teu tiasa dihukum gantung awakna jangkung teuing jadi ngagapuy kana taneuh..”  Cek logojo bari nyembah-nyembah bakat ku sieun.

” Na ari maneh belegug teh kacida pisan…!!”, raja sewot naker ngadenge laporan kitu teh.

” Teangan ku maneh tukang jait nu pendek!! Nu penting tukang jait kudu dihukum gantung..!!”

Gura giru logojo teh neangan tukang jait nu awakna pendek. Sanggeus manggih kerewek ditewak rek dihukum gantung.

” Naon kasalahan kuring?” cek tukang jait nanya ka logojo.

” Kasalahan maneh…boga awak pendek….”


JANG UDIN 1

Jang Udin jelema eraan alias teu pede tapi ari kahayang mah sarua we jeung nu lianna utamana dina urusan libido. Kacaritakeun Jang Udin teh kawin jeung Nyi Icih, ngan hanjakal dina poean munggaran euweuh kawani ”serbuuuu…!!” ka pamijakanana. Nya manehna badami jeung Jang Uned sobatna nu geus pangalaman.

Peutingna jang Uned nyumput di kolong kamar Udin da imahna panggung maklum di kampung sisi leuweung. Jang Uned rek ngagerem siga maung ngarah Nyi Icih sieuneun jadi aya jalan pikeun Udin.

”Gggrrrmmmmm…..” Uned ngagerem nyingsieunan. Atuh puguh we Nyi Icih reuwas kabina-bina bari ngagabruk ka Udin tipepereket. Puguh we aya jalan komo meuntas keur Udin da eta nu diharepkeun. Geus kitu mah simpe we teu kadenge sakecet-kecat acan.

Heuleut dua jam kadenge deui sora ngagerem. “ Na si Uned masih keneh dikolong?” pikir Udin heraneun pedah sobatna can kaluar ti kolong. Teu lila kadenge deui sora ngagerem . Udin ngagorowok ;“ Meunggeus ulah gegeraman wae da geus rengse!!“ cenah bari kaluar ti kamar ningali ka kolong.

Barang Udin ningali ka kolong…gebeg manehna reuwas bari tuur nyorodcod. Manahoreng nu ngagerem teh lain Uned sobatna tapi maung leuweung. Ari Uned mah ngan nyesa tulang……


JANG UDIN 2

Jang Udin ngumbara ka Bandung cenah mah rek neangan pangalaman sugan we meunang gawe da di lemburna mah hese gawe,bosen cenah ka sawah mah. Meunang tilu bulan manehna di Bandung bari jeung teu puguh gawe. Ayeuna rek balik heula rek neang Nyi Icih…sono meureun da can lila kawinna teh. Teu  kacaritakeun di jalanna Udin geus nepi ka lemburna, ngan nyakitu nepi ka imahna teh geus liwat wanci isya. Maklum di kampung pasisian pisan nu can aya listrik jadi wanci isya ge geus sepi da paroek. Teu loba omong Udin sup asup ka kamarna teu kuat nahan sono cenah ka Nyi Icih.

Isukna hudang sare Nyi Icih pamajikanana teu nyampak aya gigireun, ngan katingali mitohana keur nyirun seuneu di dapur.

“Ma..ari Nyi Icih kamana?” Udin nanya ka mitohana.

“Pan geus dua poe mondok di bibina,” ceuk mitohana bari jongjon nyirun seuneu.

“Ke…. ari nu wengi saha?” Udin ngahuleng.

“Meunggeus tong dipikiran nu enggeus mah enggeus we…,” ceuk mitohana bari mesem gumeulis. Udin  molohok mata simeuteun.6 responses to “Heureuy Bandung

 1. Maman Akhman Harun

  Hiji mangsa aya urang Jawa keur nyeri beuteung ngadon hodon di kakus umum, lila pisan hodonna teh padahal keur ditungguan ku nu ngantri hodon Ujang Tanu urang Garut.
  Pas urang Jawa kaluar bari nyusapan beuteungna… tidituna mah Jang Tanu teh someah ramah basi-basi ngomong ka eta urang Jawa teh: “Atos Mas?”
  Urang Jawa ngajawab bari jeung nyentak: “Atos-atos opo.. wong aku MENCRET..!”
  Jang Tanu:”???” manehna teu nyaho “atos” teh dina basa Jawa mah hartina teuas.

 2. Kocap carita aya ustadz tas ngado’a mawa besek berekat loba rek balik ka imahna, nyimpang heula ka hiji tajug rek sholat Asyar heula.
  Sabot manehna keur sholat… kurunyung aya ucing rek ngadon ngabageakeun berekatna, pas ustadz teh rengse maca Fatihah rakaat kadua, atuh buru-buru we ustadz teh mapatkeun jampe pamake maca surat Falag Binas: Qul a’udzu birrobbinaaaas…Sii… pas ucing nyolongkrong kana besek berekat, atuh mundur deui si ucing teh, tapi dasar ucing garong teu putus asa terus ngadeukeuttkeun deui babangusna kana besek, buru-buru ustadz teh neruskeun deui bacaanna: Malikinaaas..Sii… atuh ucing garong teh ngarempod, tapi ucing teu putus asa terus nyolongkrong deui, buru-buru ustadz neruskeun suratna: Illahinaaas..Sii… Min syaril waswasilhonaaas..Sii.. terus we kitu jeung kitu nepi ka rengse mapatkeun suratna, nepi ka ucingna indit ngarasa bosen di-Sii-Sii terus-terusan ku ustadz.
  Hese memang neang kipayah teh, nepi kudu ka parebut jeung ucing garong…

 3. Zaman kapungkur, taun 60-an di Bandung, wanoja-wanojana upami bade ka ondangan teh sok ngaranggo raksukan kabaya, rambutna aya nu digelung aya nu ditiung, katingalna meuni gareulis, darenok tur pikaresepeun, komo anu mapahna eplok cendol mah.
  “Eneng ku naon bet ditariung?” ceuk nonoman-nonoman nu keur ngagarunuk dariuk di dapuran kebon awi.
  “Isin ku Alloh…” waler rampak sekarna wanoja-wanoja nu ngaralangkung bade ka ondangan.
  “Eneng kumaha upami dicium?” ceuk nonoman-nonoman nu ngagaroda.
  “Insya Alloh…” waler rampak sekarna wanoja-wanoja bari arimut ngagelenyu.

  • Khaaakk..khaakk..khaakk
   Eta mah mojang zaman baheula, sekarang mah tidak begitu. Mojang sekarang klo ditanya:
   “Eneng..kumaha pami dicium?” Si mojang molotot marah sambil berkata:
   “Tong loba omong..! rek nyium mah der-der we da moal ditolak. Pami nyarios heula mah isin..”, cenah…

 4. Iwan Milaribagja

  Kuakakakakakakaaaaaaaaakkk… eta mah Si Udin maenya teu bisa ngarasakeun barang nu ngalawan jeung nu dicabut mayun, sigana Si Udin teh udinna geus “tarujung” ceuk urang Padang/Minang mah geus overpressure tak iyeu…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s